Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w czterech częściach” nr DA-2203-01/P/MIIZ/2020

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (data: 23.10.2020):

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 27.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji: (data: 29.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 10.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert: (data: 20.11.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.II-IV (04.12.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.12.2020)