Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Modernizacja Infrastruktury Informatycznej” (DA-2203-02/P/MIIZ/2020)

Załączniki (1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7):

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DA-2203/02/P/MIIZ/2020:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data: 23.10.2020):