Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Ogłoszenie nr 550213698-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
 
Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 01691205900000, ul. Wilcza  64, 00-679  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 629 32 21, (22) 629 32 21, e-mail administracja@miiz.waw.pl, kkrol@miiz.waw.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://miiz.waw.pl/pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
Numer referencyjny  DA-2201-229-19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
II.5) Główny Kod CPV: 38510000-3
Dodatkowe kody CPV:
48421000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 78000
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przedmiotowym zamówieniu mamy do czynienia z wyłącznością udzieloną przez producenta mikroskopu Hitachi udzieloną firmie COMEF Sp. z o.o. Sp.k. 40-719 Katowice, Ul. Gdańska 2,

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
COMEF Sp. z o.o. Sp.k.,  ,  ul. Gdańska 2,  40-719,  Katowice,  kraj/woj. śląskie