Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk Nauki ogłaszają konkurs na doktoranta

       INSTYTUCJA: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

       MIASTO: Warszawa

       STANOWISKO: Doktorant

       DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki biologiczne

       DATA OGŁOSZENIA: 19 czerwca 2020 r.

       TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2020 r

       LINK DO STRONY: miiz.waw.pl

      SŁOWA KLUCZOWE: filogenetyka, Staphylinidae, genomika, morfologia, biologia ewolucyjna                                              

 

       OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Grupa badawcza kierowana przez dr Dagmarę Żyłę z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ, PAN) poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta. Doktorat jest częścią większego projektu zatytułowanego: „Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego głównym celem jest zbadanie odpowiedzi ewolucyjnej chrząszczy drapieżnych Paederinae na najszybsze i najbardziej znaczące zjawisko ocieplenia klimatu w kenozoiku. Osiągnięcie go będzie możliwe dzięki połączeniu innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe do identyfikacji gatunków, sekwencjonowanie nowej generacji i bayesowska filogenetyka statystyczna z nowoczesnym podejściem do systematyki owadów.

 

Projekt doktorski nosi tytuł: „Relacje filogenetyczne i ewolucja chrząszczy kusakowatych Paederinae (Staphylinidae) na podstawie analiz danych genomowych i morfologicznych” i będzie koncentrował się przede wszystkim na filogenezie Paederinae, z możliwością zaangażowania się również w inne części większego projektu, w zależności od zainteresowania, umiejętności i postępów studenta. Głównym celem projektu doktorskiego będzie zbudowanie pierwszej, dużej filogenezy chrząszczy kusakowatych Paederinae w oparciu o ultrakonserwatywne elementy (UCEs) oraz dane morfologiczne wymarłych i dzisiejszych gatunków. Będzie to pierwsza filogeneza na poziomie rodzajowym wykorzystująca dane genomowe w całej rodzinie Staphylinidae i umożliwi wprowadzenie tej grupy do badań makroewolucyjnych.

Projekt zakłada również możliwość wzięcia udziału w kilku wyprawach terenowych (np. do Ameryki Południowej) i konferencjach międzynarodowych (np. Evolution Meeting), a także pracy w różnych kolekcji muzealnych.

 

Zakres prac

– wykonywanie prac laboratoryjnych, tj. ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek, wzbogacenie (enrichment) bibliotek sondami (baits) dla UCEs, sekwencjonowanie

– przetwarzanie i przygotowywanie sekwencji do analizy filogenomicznej

– udział w przygotowaniu matrycy danych morfologicznych

– udział w analizie danych i interpretacji wyników

– udział w pisaniu publikacji z innymi członkami zespołu

– prezentacja i rozpowszechnianie uzyskanych wyników w formie wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych

– udział w wykładach i innych zajęciach wymaganych przez Szkołę Doktorską

 

Wymagania

– tytuł magistra nauk biologicznych lub dziedziny pokrewnej (przyznany lub zostanie przyznany przed październikiem 2020 r.)

– doświadczenie w pracy z chrząszczami lub zainteresowanie nauką grupy w stopniu umożliwiającym interpretację wyników

– doświadczenie w badaniach molekularnych lub chęć i umiejętność szybkiego nauczenia się

– wiedza teoretyczna z filogenetyki i biologii ewolucyjnej

– doświadczenie w bioinformatyce i/lub filogenetyce będzie dodatkowym atutem

– biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

– entuzjazm

– umiejętności komunikacyjne i organizacyjne

– kreatywność, wysoka motywacja i umiejętność pracy w pojedynkę oraz w zespole


Warunki zatrudnienia i nauki:

 

Doktorant będzie prowadził badania w Muzeum i Instytucie Zoologii w Warszawie. Okres stypendialny rozpoczyna się 1.10.2020 (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) i oczekuje się, że projekt zostanie ukończony (wraz ze złożeniem pracy doktorskiej) w ciągu 3 lat.

 

Stypendium jest wolne od podatku i wynosi 5000 PLN (~ 1100 EUR) miesięcznie. Jest to wystarczające na pokrycie kosztów życia jednej osoby i zapewnia dobry standard życia w Polsce.

 

Wybrany kandydat będzie miał obowiązek zapisania się do Szkoły Doktorskiej BioPlanet Polskiej Akademii Nauk https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/. Szkoła nie pobiera czesnego i zapewnia zajęcia dla doktorantów. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 

Środowisko badawcze

Badania w MiIZ koncentrują się na tematach związanych z biologią zwierząt, w tym systematyką, biogeografią, biologią ewolucyjną, ekologią i genetyką populacyjną. Grupa badawcza dr Dagmary Żyły będzie częścią Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców, kierowanej przez prof. K. Wiolettę Tomaszewską, która zajmuje się systematyką owadów, ich taksonomią, ewolucją oraz filogenezą. Pracownie MiIZ zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt do analiz genomowych, w tym Illumina MiSeq, a także narzędzia do badań morfologicznych, takich jak SEM i mikro-CT. Kolekcja zoologiczna muzeum należy do największych i najcenniejszych w Europie. Instytut i Szkoła Doktorantów oferują międzynarodową atmosferę pracy oraz wielokulturową społeczność doktorantów.

 

Proces aplikacji

Termin złożenia wniosku upływa 31.07.2020 23:59 GMT +2.

Wniosek musi być złożony w języku angielskim. Dokumenty należy przesłać jako jeden plik PDF nazwany nazwiskiem kandydata na adres: zyladagmara@gmail.com z tematem wiadomości „Aplikacja na stanowisko doktoranta”.

Plik musi zawierać:

 

  1. Kopia dyplomu magisterskiego (lub dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach magisterskich wraz z przewidywaną datą obrony pracy potwierdzoną przez promotora)

 

  1. List motywacyjny (max. 1 strona)

 

  1. CV zawierające listę publikacji i/lub manuskryptów w przygotowaniu, wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 

  1. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą dać kandydatowi referencje.

 

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przesłanych dokumentach. Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszene na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype, a wyniki tych rozmów spodziewane są w połowie sierpnia 2020 r. Wybrany kandydat zostanie zobligowany do złożenia wniosku do Szkoły Doktorskiej BioPlanet i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej (przez Skype lub osobiście) wkrótce po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych kandydatów, bez względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność, religię lub pochodzenie etniczne do aplikowania.

 

Zgodnie z wytycznymi NCN, komisja stypendialna będzie brała pod uwagę trzy kryteria, tj.
1) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej);
2) osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej).

 

W przypadku braku odpowiedniego kandydata, konkurs może zostać przedłużony.

 

Dodatkowe informacje:

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski oraz 7. najludniejszą stolicą w Unii Europejskiej. Jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym, akademickim i gospodarczym oraz ważnym międzynarodowym celem turystycznym. Warszawa to zróżnicowane miasto z dużą ilością dostępnych zajęć i kwitnącą sceną artystyczną i restauracyjną. Więcej można przeczytać np. tutaj: https://warsawtour.pl/en/main-page/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Warsaw

 

Doktorant będzie prowadzić badania w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, która jest państwową siecią instytutów badawczych szkolnictwa wyższego.